Investor relations

WallVision grundades 1905 och är världsledande på marknaden för premiumtapeter och är den tydliga nordiska marknadsledaren. WallVision designar, tillverkar och säljer högkvalitativa tapeter över hela världen genom fem väletablerade varumärken.
Det är företagets vision att bli den ledande leverantören av premium-segmentet tapeter i Europa. "Ledande" avser marknadens starkaste, mest eftertraktade och mest lönsamma varumärke.

 

Koncernens moderbolag är WA Wallvision AB, baserat i Borås, Sverige. Den underliggande verksamhetsgruppen, med moderbolaget Waldemar Andrén Tapetdesign AB, är också baserat i Borås och har fem dotterbolag: Boråstapeter AB, Sverige; John O. Borge AS, Norge; Cole & Son Ltd, Storbritannien; Wallvision International Trading (Kina) Co Ltd, Kina; och Wall & Decò S.t.l., Italien. Produktionen är belägen i Borås, Sverige och Cervia, Italien.

Kallelse till extra bolagsstämma i WA Wallvision AB (publ)

Aktieägarna i WA Wallvision AB (publ), org.nr 556809-6191, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 31 juli 2020 klockan 15.00 i bolagets lokaler, Ryssnäsgatan 8, 504 64 Borås.

Rätt att delta vid bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta vid extra bolagsstämman ska vara införd i aktieboken på dagen för stämman samt ombeds anmäla bolaget om sitt deltagande skriftligen till WA Wallvision AB (publ), Att. Bolagsstämma, Ryssnäsgatan 8, 504 64 Borås, via telefon 070-637 17 34, eller via e-post till par.ihrskog@wallvision.com senast torsdagen den 30 juli 2020 klockan 17.00. Vid anmälan ska namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall uppgift om ombud uppges.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman sändas till ovan angivna adress.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. WA Wallvision AB (publ) uppmanar aktieägarna att använda den möjligheten i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska smittspridningen.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.wallvision.com/sv/finansiell-information. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara WA Wallvision AB (publ) tillhanda senast torsdagen den 30 juli 2020. Det ifyllda formuläret ska skickas till den adress som anges under ”Rätt att delta vid bolagsstämman.” ovan. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till par.ihrskog@wallvision.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Information med anledning av coronaviruset (covid-19)

Med anledning av den senaste tidens utveckling av spridningen av coronaviruset (covid-19) har
WA Wallvision AB (publ) vidtagit vissa försiktighetsåtgärder inför extra bolagsstämman. Åtgärderna vidtas för att minska risken för smittspridning.

 • Aktieägare bör noga överväga att använda sig av möjligheten att förhandsrösta, se ovan, samt möjligheten att delta genom ombud. Aktieägare som uppvisar symptom på smitta (torrhosta, feber, andningsbesvär, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk), har varit i kontakt med personer som uppvisar symptom, har vistats i ett riskområde eller tillhör en riskgrupp, uppmanas särskilt att nyttja sig av sådan möjlighet. Förhandsröstnings- och fullmaktsformulär finns att hämta på www.wallvision.com/sv/finansiell-information.
 • Externa gäster bjuds inte in.
 • Ingen förtäring kommer att serveras före eller efter extra bolagsstämman.
 • Extra bolagsstämman kommer att genomföras på kortast möjligast tid utan att inskränka aktieägarnas rättigheter.
 • Ta gärna också del av Folkhälsomyndighetens information och rekommendationer.

Den fortsatta spridningen av coronaviruset (covid-19) och dess effekter är alltjämt svår att med säkerhet bedöma och WA Wallvision AB (publ) följer utvecklingen noggrant. Om ytterligare försiktighetsåtgärder rörande bolagsstämman behöver vidtas kommer information om detta att publiceras på bolagets hemsida, www.wallvision.com/sv/finansiell-information.

Antal aktier och röster

I bolaget finns per dagen för denna kallelse totalt 445 925 754 aktier, varav 425 236 358 aktier är preferensaktier och 20 689 396 aktier är stamaktier, och totalt 871 162 112 röster. Bolaget innehar inga egna aktier per dagen för denna kallelse.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av en eller två justeringspersoner
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om styrelsen i WallVision International AB (publ):s förslag till beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare i WallVision-koncernen (LTIP 2020)
 8. Beslut om styrelsen i WallVision International AB (publ):s förslag till beslut om införande av långsiktigt incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter i WallVision International AB (publ) (Styrelseoptionsprogrammet 2020)
 9. Stämmans avslutande

 

Ärende 2 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Per Borgvall, eller den han sätter i sitt ställe vid förhinder, väljs till ordförande vid stämman.

Ärende 7 – Beslut om styrelsen i WallVision International AB (publ):s förslag till beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare i WallVision-koncernen (LTIP 2020)

Styrelsen för WallVision International AB (publ) har föreslagit att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare i WallVision-koncernen (LTIP 2020). Beslutet ska enligt 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551) godkännas även på bolagsstämma i moderbolaget, det vill säga WA Wallvision AB (publ), då förslaget innebär en riktad emission av teckningsoptioner till anställda i ett publikt bolag i WA Wallvision AB (publ)-koncernen. I ljuset av detta föreslås att extra bolagsstämman i WA Wallvision AB (publ) beslutar om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare i WallVision-koncernen (LTIP 2020) enligt nedan.

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare i WallVision-koncernen (”LTIP 2020”) i enlighet med punkterna 7 (a) – 7 (b) nedan. Besluten under punkterna 7 (a) – 7 (b) nedan föreslås vara villkorade av varandra och samtliga beslut föreslås därför antas i ett sammanhang. Vidare är förslagen villkorade av att extra bolagsstämma i WA Wallvision AB (publ) samma dag beslutar att godkänna styrelsens förslag till LTIP 2020.

Förslag till beslut om antagande av LTIP 2020 (punkt 7 (a))

Bakgrund och motiv

Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att i större utsträckning behålla och öka motivationen hos strategiskt viktiga anställda i koncernen. Styrelsen anser att införande av ett incitamentsprogram enligt nedan sammanlänkar aktieägarnas respektive deltagarnas intressen för att säkerställa långsiktigt maximalt värdeskapande.

LTIP 2020 i korthet

LTIP 2020 omfattar en serie teckningsoptioner som ska överlåtas till anställda med en intjänandeperiod om fyra år, varefter innehavaren har rätt att utnyttja optionerna för teckning av aktier under en period om tre månader. Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emission av högst 1 600 000 teckningsoptioner och efterföljande överlåtelse av sammanlagt högst 1 600 000 teckningsoptioner.

Rätten att teckna teckningsoptioner ska endast tillkomma WallVision International AB (publ), som ska överlåta teckningsoptionerna till ledande befattningshavare i WallVision-koncernen. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till WallVision International AB (publ).

Nedan följer en beskrivning av villkoren för LTIP 2020.

LTIP 2020

Bolaget föreslås överlåta högst 1 600 000 teckningsoptioner till ett pris motsvarande teckningsoptionens marknadsvärde (dvs. optionspremien). Teckningsoptioner kan överlåtas till ledande befattningshavare i WallVision-koncernen. Teckningsoptioner kan överlåtas till deltagare vid ett eller flera tillfällen från och med 31 juli 2020 till och med den 31 augusti 2020.

Varje teckningsoption ger rätt att under tiden från och med den 1 augusti 2024 till och med den 31 oktober 2024 teckna en ny aktie i WallVision International AB (publ) till en teckningskurs motsvarande 130 procent av värdet per aktie av WallVision International AB (publ) per 30 juni 2020. Teckningskursen kommer att publiceras i styrelsens fullständiga förslag som är tillgängligt senast två veckor före stämman.

Teckning m.m.

De emitterade teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, endast kunna tecknas av WallVision International AB (publ) varefter WallVision International AB (publ) ska erbjuda teckningsoptioner till deltagarna i LTIP 2020. Teckningsoptionernas pris ska beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell vilket skall utföras av ett oberoende revisionsbolag. I samband med överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna ska bolaget förbehålla sig rätten att återköpa teckningsoptioner om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta teckningsoptionerna.

Omräkning med anledning av split, sammanläggning, nyemission etc.

Lösenpriset och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, nyemission av aktier m.m. i enlighet med marknadspraxis. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att öka med 4 000 000 kronor.

Deltagare etc.

Rätt att förvärva teckningsoptioner ska tillkomma upp till sex anställda ledande befattningshavare i
WallVision-koncernen, vilka ingått förköpsavtal med WallVision International AB (publ). I samband med tilldelningen av teckningsoptioner ska styrelsen ha rätt att göra anpassningar för att uppfylla organisatoriska förändringar samt särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands.

Bolagets styrelseledamöter ska inte omfattas av LTIP 2020.

 

 

Implementering

Styrelsen ska ha rätt att besluta om de närmare villkoren för implementering av LTIP 2020. Styrelsen ska därvid ha rätt att göra mindre justeringar av extra bolagsstämmans beslut om styrelsen bedömer att det finns särskilda skäl.

Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner i LTIP 2020 (punkt 7 (b))        

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av högst 1 600 000 teckningsoptioner till nyteckning av aktier, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 4 000 000 kronor.

Rätt att teckna teckningsoptioner till nyteckning tillkommer endast WallVision International AB (publ) med rätt och skyldighet att förfoga över teckningsoptionerna enligt ovan. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till WallVision International AB (publ). Övertilldelning kan inte ske.

Ärende 8 – Beslut om styrelsen i WallVision International AB (publ):s förslag till beslut om införande av långsiktigt incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter i WallVision International AB (publ) (Styrelseoptionsprogrammet 2020)

Styrelsen för WallVision International AB (publ) har föreslagit att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter i Wallvision International AB (publ) (Styrelseoptionsprogrammet 2020). Beslutet ska enligt 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551) godkännas även på bolagsstämma i moderbolaget, det vill säga WA Wallvision AB (publ), då förslaget innebär en riktad emission av teckningsoptioner till styrelseledamöter i ett publikt bolag i WA Wallvision AB (publ)-koncernen. I ljuset av detta föreslås att extra bolagsstämman i WA Wallvision AB (publ) beslutar om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter i WallVision International AB (publ) (Styrelseoptionsprogrammet 2020) enligt nedan.

Styrelsen, exklusive styrelseledamöter som deltar i Styrelseoptionsprogrammet (nedan ”Styrelsen”), föreslår att extra bolagsstämman beslutar om införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter i WallVision International AB (publ) (”Styrelseoptionsprogrammet 2020”) i enlighet med punkterna 8 (a) – 8 (b) nedan. Besluten under punkterna 8 (a) – 8 (b) nedan föreslås vara villkorade av varandra och samtliga beslut föreslås därför antas i ett sammanhang. Vidare är förslagen villkorade av att extra bolagsstämma i WA Wallvision AB (publ) samma dag beslutar att godkänna Styrelsens förslag till Styrelseoptionsprogrammet 2020.

 

 

 

Förslag till beslut om antagande av Styrelseoptionsprogrammet 2020 (punkt 8 (a)) 

Bakgrund och motiv

Syftet med förslaget är att skapa incitament för vissa styrelseledamöter i WallVision International AB (publ). Styrelsen anser att införande av ett incitamentsprogram enligt nedan sammanlänkar aktieägarnas respektive deltagarnas intressen för att säkerställa långsiktigt maximalt värdeskapande.

Styrelseoptionsprogrammet 2020 i korthet

Styrelseoptionsprogrammet 2020 omfattar en serie teckningsoptioner som ska överlåtas till styrelseledamöterna med en intjänandeperiod om fyra år, varefter innehavaren har rätt att utnyttja optionerna för teckning av aktier under en period om tre månader. Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emission av högst 400 000 teckningsoptioner och efterföljande överlåtelse av sammanlagt högst 400 000 teckningsoptioner.

Rätten att teckna teckningsoptioner ska endast tillkomma WallVision International AB (publ), som ska överlåta teckningsoptionerna till styrelseledamöterna. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till WallVision International AB (publ).

Nedan följer en beskrivning av villkoren för Styrelseoptionsprogrammet 2020.

Styrelseoptionsprogrammet 2020

Bolaget föreslås överlåta högst 400 000 teckningsoptioner till ett pris motsvarande teckningsoptionens marknadsvärde (dvs. optionspremien). Teckningsoptioner kan överlåtas till styrelseledamöterna. Teckningsoptioner kan överlåtas till deltagare vid ett eller flera tillfällen från och med 31 juli 2020 till och med den 31 augusti 2020.

Varje teckningsoption ger rätt att under tiden från och med den 1 augusti 2024 till och med den 31 oktober 2024 teckna en ny aktie i WallVision International AB (publ) till en teckningskurs motsvarande 130 procent av värdet per aktie av WallVision International AB (publ) per 30 juni 2020. Teckningskursen kommer att publiceras i styrelsens fullständiga förslag som är tillgängligt senast två veckor före stämman.

Teckning m.m.

De emitterade teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, endast kunna tecknas av WallVision International AB (publ) varefter WallVision International AB (publ) ska erbjuda teckningsoptioner till deltagarna i LTIP 2020. Teckningsoptionernas pris ska beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell vilket skall utföras av ett oberoende revisionsbolag. I samband med överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna ska bolaget förbehålla sig rätten att återköpa teckningsoptioner om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta teckningsoptionerna.

Omräkning med anledning av split, sammanläggning, nyemission etc.

Lösenpriset och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, nyemission av aktier m.m. i enlighet med marknadspraxis. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att öka med 1 000 000 kronor.

Deltagare etc.

Rätt att förvärva teckningsoptioner ska tillkomma två styrelseledamöter i Wallvision International AB (publ), vilka ingått förköpsavtal med WallVision International AB (publ). I samband med tilldelningen av teckningsoptioner ska Styrelsen ha rätt att göra anpassningar för att uppfylla organisatoriska förändringar samt särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands.

Vissa av bolagets styrelseledamöter ska således omfattas av Styrelseoptionsprogrammet 2020.

Implementering

Styrelsen ska ha rätt att besluta om de närmare villkoren för implementering av Styrelseoptionsprogrammet 2020. Styrelsen ska därvid ha rätt att göra mindre justeringar av extra bolagsstämmans beslut om Styrelsen bedömer att det finns särskilda skäl.

Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner i Styrelseoptionsprogrammet 2020 (punkt 8 (b))                

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av högst 400 000 teckningsoptioner till nyteckning av aktier, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 1 000 000 kronor.

Rätt att teckna teckningsoptioner till nyteckning tillkommer endast WallVision International AB (publ) med rätt och skyldighet att förfoga över teckningsoptionerna enligt ovan. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till WallVision International AB (publ). Övertilldelning kan inte ske.

_____________________

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Relevanta handlingar, inklusive styrelsens fullständiga förslag till punkterna 7 och 8 ovan, hålls tillgängliga hos bolaget på Ryssnäsgatan 8, 504 64 Borås samt på bolagets webbplats, www.wallvision.com/sv/finansiell-information, senast två veckor innan stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

_____________________

Borås i juli 2020
WA Wallvision AB (publ)
Styrelsen