Investor relations

WallVision grundades 1905 och är världsledande på marknaden för premiumtapeter och är den tydliga nordiska marknadsledaren. WallVision designar, tillverkar och säljer högkvalitativa tapeter över hela världen genom fem väletablerade varumärken.
Det är företagets vision att bli den ledande leverantören av premium-segmentet tapeter i Europa. "Ledande" avser marknadens starkaste, mest eftertraktade och mest lönsamma varumärke.

 

Koncernens moderbolag är WA Wallvision AB, baserat i Borås, Sverige. Den underliggande verksamhetsgruppen, med moderbolaget Waldemar Andrén Tapetdesign AB, är också baserat i Borås och har fem dotterbolag: Boråstapeter AB, Sverige; John O. Borge AS, Norge; Cole & Son Ltd, Storbritannien; Wallvision International Trading (Kina) Co Ltd, Kina; och Wall & Decò S.t.l., Italien. Produktionen är belägen i Borås, Sverige och Cervia, Italien.

Kallelse till årsstämma i WA Wallvision AB (publ)

Aktieägarna i WA Wallvision AB (publ), org.nr 556809-6191, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 juni 2020 klockan 15.00 i bolagets lokaler, Ryssnäsgatan 8, 504 64 Borås.

Rätt att delta vid bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska vara införd i aktieboken på dagen för stämman samt ombeds anmäla bolaget om sitt deltagande skriftligen till WA Wallvision AB (publ), Att. Bolagsstämma, Ryssnäsgatan 8, 504 64 Borås, via telefon 070-637 17 34, eller via e-post till par.ihrskog@wallvision.com senast fredagen den 26 juni 2020 klockan 17.00. Vid anmälan ska namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall uppgift om ombud uppges.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman sändas till ovan angivna adress.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. WA Wallvision AB (publ) uppmanar aktieägarna att använda den möjligheten i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska smittspridningen.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.wallvision.com/sv/finansiell-information. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara WA Wallvision AB (publ) tillhanda senast måndag den 29 juni 2020. Det ifyllda formuläret ska skickas till den adress som anges under ”Rätt att delta vid bolagsstämman.” ovan. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till par.ihrskog@wallvision.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Information med anledning av coronaviruset (covid-19)

Med anledning av den senaste tidens utveckling av spridningen av coronaviruset (covid-19) har
WA Wallvision AB (publ) vidtagit vissa försiktighetsåtgärder inför årsstämman den 30 juni 2020. Åtgärderna vidtas för att minska risken för smittspridning.

 • Aktieägare bör noga överväga att använda sig av möjligheten att förhandsrösta, se ovan, samt möjligheten att delta genom ombud. Aktieägare som uppvisar symptom på smitta (torrhosta, feber, andningsbesvär, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk), har varit i kontakt med personer som uppvisar symptom, har vistats i ett riskområde eller tillhör en riskgrupp, uppmanas särskilt att nyttja sig av sådan möjlighet. Förhandsröstnings- och fullmaktsformulär finns att hämta på www.wallvision.com/sv/finansiell-information.
 • Externa gäster bjuds inte in.
 • Ingen förtäring kommer att serveras före eller efter årsstämman.
 • Ett skriftligt anförande från VD kommer att publiceras på bolagets hemsida efter årsstämman
 • Årsstämman kommer att genomföras på kortast möjligast tid utan att inskränka aktieägarnas rättigheter.
 • Ta gärna också del av Folkhälsomyndighetens information och rekommendationer.

Den fortsatta spridningen av coronaviruset (covid-19) och dess effekter är alltjämt svår att med säkerhet bedöma och WA Wallvision AB (publ) följer utvecklingen noggrant. Om ytterligare försiktighetsåtgärder rörande bolagsstämman behöver vidtas kommer information om detta att publiceras på bolagets hemsida, www.wallvision.com/sv/finansiell-information.

Antal aktier och röster

I bolaget finns per dagen för denna kallelse totalt 445 925 754 aktier, varav 425 236 358 aktier är preferensaktier och 20 689 369 aktier är stamaktier, och totalt 871 162 112 röster. Bolaget innehar inga egna aktier per dagen för denna kallelse.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av en eller två justeringspersoner
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut om
 1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 2. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 3. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
 1. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna  
 2. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer
 3. Val av styrelseledamöter
  1. Per Borgvall
  2. Mattias Letmark
  3. Henrik Nyqvist
  4. Paul Steene
  5. Christina Ståhl
  6. Christopher Bödtker
 4. Val av styrelseordförande
 5. Val av revisorer, och i förekommande fall, revisorssuppleanter
 6. Stämmans avslutande

Ärende 2 – Val av ordförande vid stämman

Bolagets största aktieägare, Litorina Coinvest L.P., som företräder cirka 62 procent av aktierna i bolaget (”Litorina Coinvest”) har föreslagit att Per Borgvall väljs till ordförande på stämman.

Ärende 8b) – Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat

Styrelsen föreslår att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således inte lämnas.

Ärende 9 – Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Litorina Coinvest har föreslagit att styrelsearvode ska utgå med 300 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 250 000 kronor till Henrik Nyqvist och Christina Ståhl, villkorat av att Henrik Nyqvist och Christina Ståhl väljs till styrelseledamöter, samt att arvode inte ska utgå till övriga ledamöter.

Till revisorn har förslagits att arvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Ärende 10 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer

Litorina Coinvest har föreslagit att antalet styrelseledamöter ska vara sex stycken, utan suppleanter. Vidare föreslås att antalet revisorer ska vara en, utan revisorssuppleant.

Ärende 11–13 – Val av styrelseledamöter, val av styrelseordförande samt val av revisorer, och i förekommande fall, revisorssuppleanter

Litorina Coinvest har föreslagit att:

 • Per Borgvall omväljs till styrelseordförande,
 • Per Borgvall, Mattias Letmark och Henrik Nyqvist omväljs samt Christopher Bödtker, Paul Steene och Christina Ståhl väljs till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma, och
 • PricewaterhouseCoopers AB med Patrik Resebo som huvudansvarig revisor väljs till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma.

_____________________

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2019 kommer från och med den tre veckor innan stämman att finnas tillgängliga hos bolaget, Ryssnäsgatan 8, 504 64 Borås, och sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

_____________________

Borås i juni 2020
WA Wallvision AB (publ)
Styrelsen