Ekonomisk information

Inbjudan till informationsmöte för aktieägare i WA WallVision AB

Med anledning av den planerade börsintroduktion av WA WallVisions dotterbolag Embellence Group AB inbjuds härmed till ett informationsmöte för aktieägarna i WA WallVision AB.

Läs mer här

Kallelse till årsstämma i WA Wallvision AB (publ)

Dokumentlista:


Aktieägarna i WA Wallvision AB (publ), org.nr 556809-6191, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 15 april.

För att motverka spridning av Covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman kommer att genomföras enbart genom förhandsröstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.

WA Wallvision AB (publ) välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid årsstämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler, i den ordning som anges nedan. Information om de vid årsstämman fattade besluten offentliggörs på bolagets hemsida så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om årsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

Rätt att delta vid bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska

dels
vara införd i aktieboken på dagen för stämman,

dels
dels anmäla sig hos bolaget för deltagande vid årsstämman genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsröstningsformuläret är WA Wallvision AB (publ) tillhanda senast onsdagen den 14 april.

Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman sändas till ovan angivna adress.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på WA Wallvision AB:s (publ) hemsida www.wallvision.com. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 14 april 2021. Formuläret kan skickas med e-post till wallvision@vinge.se eller med post till Advokatfirman Vinge KB, Att: Joel Magnusson, Box 1703, 111 87 Stockholm.

Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Eventuell fullmakt är giltig högst ett år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Blankett för fullmakt finns att hämta på bolagets hemsida, www.wallvision.com, och kommer även att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Antal aktier och röster

I bolaget finns per dagen för denna kallelse totalt 445 925 754 aktier, varav 425 236 358 aktier är preferensaktier och 20 689 396 aktier är stamaktier, och totalt 871 162 112 röster. Bolaget innehar inga egna aktier per dagen för denna kallelse.

Förslag till dagordning

 • 1. Val av ordförande vid stämman
 • 2. Val av en eller två protokolljusterare
 • 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 • 4. Godkännande av dagordning
 • 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 • 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 • 7. Beslut om:
  a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 • 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter
 • 9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
 • 10. Val av styrelseledamöter:
  a. Mattias Letmark
  b. Henrik Nyqvist
  c. Paul Steene
 • 11. Val av styrelseordförande
 • 12. Val av revisorer
 • 13. Beslut om ändring av bolagsordning

Ärende 1 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Rikard Lindahl, eller den han sätter i sitt ställe vid förhinder, väljs till ordförande vid stämman.

Ärende 2 – Val av en eller två protokolljusterare

Till person att jämte ordföranden justera protokollet föreslås Henrik Nyqvist eller, vid hans förhinder, den som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Ärende 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkänd under ärende 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på aktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonerna.

Ärende 7 b. – Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas.

Ärende 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter

Litorina Coinvest L.P. (”Litorina Coinvest”) föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara tre och att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleanter.

Ärende 9 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Litorina Coinvest föreslår att inget styrelsearvode ska utgå. Litorina Coinvest föreslår vidare att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Ärende 10 – Val av styrelseledamöter

Litorina Coinvest föreslår omval av styrelseledamöterna Mattias Letmark, Henrik Nyqvist och Paul Steene. För information om styrelseledamöter föreslagna för omval hänvisas till årsredovisningen.

Ärende 11 – Val av styrelseordförande

Litorina Coinvest föreslår att Paul Steene väljs till styrelseordförande.

Ärende 12 – Val av revisorer

Litorina Coinvest föreslår omval av revisorn Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Vid omval har Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB informerat om att Patrik Resebo fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Ärende 13 – Beslut om ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra 7 § i bolagsordningen. Den föreslagna ändringen följer nedan. Ett beslut i enlighet med styrelsens förslag på denna punkt är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare som företräder minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

7 § Kallelse till bolagsstämma / Convening of shareholders’ meeting

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Meddelande till aktieägarna ska ske genom brev med posten.Notice of shareholders’ meeting shall be given by announcement in Post- och Inrikes Tidningar and on the company’s website. It shall be announced in Svenska Dagbladet that notice has been published. Other notices to shareholders shall be sent by post.


Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Relevanta handlingar, inklusive styrelsens fullständiga förslag, hålls tillgängliga hos bolaget på Ryssnäsgatan 8, 504 64 Borås samt på bolagets webbplats, www.wallvision.com, senast tre veckor innan stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.


Borås i mars 2021
WA Wallvision AB (publ)
Styrelsen