Financial information

Annual General Meeting

Documents:


Kallelse till extra bolagsstämma i WA Wallvision AB (publ)

Aktieägarna i WA Wallvision AB (publ), org.nr 556809-6191, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 22 september 2021.

För att motverka spridning av Covid-19 har styrelsen beslutat att extra bolagsstämman kommer att genomföras enbart genom förhandsröstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.

WA Wallvision AB (publ) välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid extra bolagsstämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler, i den ordning som anges nedan. Information om de vid extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs på bolagets hemsida.
Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om extra bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

Rätt att delta vid extra bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta vid extra bolagsstämman ska
dels                vara införd i aktieboken på dagen för stämman,
dels                avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsröstningsformuläret är WA Wallvision AB (publ) tillhanda senast tisdagen den 21 september 2021.
Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för extra bolagsstämman.

Aktieägarinformationsmöte

Bolaget kommer att hålla ett aktieägarinformationsmöte tisdag den 14 september 2021 kl. 19.00 via Zoom. Vid aktieägarinformationsmötet kommer information om den föreslagna utdelningen ges och frågor kunna ställas. Anslut till aktieägarinformationsmötet genom att:
1. skriv in ”zoom.us” i webbläsaren,
2. tryck på ”Join meeting” uppe i högra hörnet, och
3. skriv in Meeting ID samt lösenord.
Meeting ID samt lösenord kommer att skickas till samtliga aktieägare via brev till den adress som återfinns i bolagets aktiebok. Om ni inte har erhållit brev eller har frågor, vänligen kontakta wallvision@vinge.se.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman sändas till nedan angivna adress.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.
För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på WA Wallvision AB:s (publ) hemsida www.wallvision.com. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.
Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast tisdagen den 21 september 2021. Formuläret kan skickas med e-post till wallvision@vinge.se eller med post till Advokatfirman Vinge KB, Att: Joel Magnusson, Box 1703, 111 87 Stockholm.
Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Eventuell fullmakt är giltig högst ett år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Blankett för fullmakt finns att hämta på bolagets hemsida, www.wallvision.com, och kommer även att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsrösten i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.
Antal aktier och röster
I bolaget finns per dagen för denna kallelse totalt 445 925 754 hos Bolagsverket registrerade aktier, varav 425 236 358 aktier är preferensaktier och 20 689 396 aktier är stamaktier, och totalt 871 162 112 röster. Bolaget innehar inga egna aktier per dagen för denna kallelse.

Förslag till dagordning

  1. Val av ordförande vid stämman
  2. Val av en eller två protokolljusterare
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Styrelsens fullständiga förslag till beslut om vinstutdelning

Ärende 1 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Rikard Lindahl, eller den han sätter i sitt ställe vid förhinder, väljs till ordförande vid stämman.

Ärende 2 – Val av en eller två protokolljusterare

Till person att jämte ordföranden justera protokollet föreslås Henrik Nyqvist eller, vid hans förhinder, den som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Ärende 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkänd under ärende 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på aktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonen.

Ärende 6 – Styrelsens fullständiga förslag till beslut om vinstutdelning

Styrelsen för WA Wallvision AB (publ) (”Bolaget”) föreslår att extra bolagsstämman beslutar om en utdelning av 11 239 816 av Bolagets aktier i Embellence Group AB (publ) till preferensaktieägarna i Bolaget i enlighet med bestämmelserna i Bolagets bolagsordning. Förslaget innebär att styrelsen föreslår att en preferensaktie i Bolaget ska ge rätt till 0,026 aktie i Embellence Group AB (publ), motsvarande cirka 1,12 kr kronor per preferensaktie baserat på det bokförda värdet av aktierna i Embellence Group AB (publ) enligt Bolagets årsredovisning. Eventuella andelar av aktier som inte kan delas ut, så kallade fraktioner, kommer att säljas av Bolaget eller den Bolaget utser, å preferensaktieägarnas vägnar, varefter likviden för sådana fraktioner kommer att delas ut till preferensaktieägarna i Bolaget pro rata baserat på antalet fraktioner som varje preferensaktieägare innehar.

Styrelsen föreslår vidare att styrelsen bemyndigas att fastställa betalningsdag.

_____________________

Information om utdelningen

Förutsatt att extra bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag till vinstutdelning kommer styrelsen att fastställa betalningsdag för att möjliggöra en utdelning så snart som möjligt efter extra bolagsstämman. Aktieägare som tidigare inte har meddelat kontouppgifter till bolaget ombeds göra detta så snart som möjligt genom att maila wallvision@vinge.se. Aktierna i Embellence Group AB (publ) kan inte delas ut till så kallade investeringssparkonton.

Bemyndigande

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i extra bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket.

Övriga upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Advokatfirman Vinge KB, Att: Joel Magnusson, Box 1703, 111 87 Stockholm eller via e-post till wallvision@vinge.se, senast söndagen den 12 september 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget på Ryssnäsgatan 8, 504 64 Borås samt på bolagets webbplats, www.wallvision.com, senast fredagen den 17 september 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.
Relevanta handlingar, inklusive styrelsens fullständiga förslag och yttranden, hålls tillgängliga hos bolaget på Ryssnäsgatan 8, 504 64 Borås samt på bolagets webbplats, www.wallvision.com, senast tre veckor innan stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

_____________________


_____________________
Borås i augusti 2021
Styrelsen för WA Wallvision AB (publ)

 

Timeline

Download image: