Financial information

Annual General Meeting

Documents:


Aktieägarna i WA Wallvision AB (publ), org.nr 556809-6191, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 26 maj 2021.

För att motverka spridning av Covid-19 har styrelsen beslutat att extra bolagsstämman kommer att genomföras enbart genom förhandsröstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.

WA Wallvision AB (publ) välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid extra bolagsstämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler, i den ordning som anges nedan. Information om de vid extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs på bolagets hemsida så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.
Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om extra bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

Rätt att delta vid extra bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta vid extra bolagsstämman ska
dels                vara införd i aktieboken på dagen för stämman,
dels                avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsröstningsformuläret är WA Wallvision AB (publ) tillhanda senast tisdagen den 25 maj 2021.
Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för extra bolagsstämman.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman sändas till ovan angivna adress.

 

Förhandsröstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.
För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på
WA Wallvision AB:s (publ) hemsida www.wallvision.com. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.
Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast tisdagen den 25 maj 2021. Formuläret kan skickas med e-post till wallvision@vinge.se eller med post till Advokatfirman Vinge KB, Att:
Joel Magnusson, Box 1703, 111 87 Stockholm.
Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Eventuell fullmakt är giltig högst ett år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Blankett för fullmakt finns att hämta på bolagets hemsida, www.wallvision.com, och kommer även att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsrösten i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Antal aktier och röster

I bolaget finns per dagen för denna kallelse totalt 445 925 754 aktier, varav 425 236 358 aktier är preferensaktier och 20 689 396 aktier är stamaktier, och totalt 871 162 112 röster. Bolaget innehar inga egna aktier per dagen för denna kallelse.

Förslag till dagordning

  1. Val av ordförande vid stämman
  2. Val av en eller två protokolljusterare
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Styrelsens fullständiga förslag till beslut om vinstutdelning
  7. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning
  1. Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapital

Ärende 1 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Rikard Lindahl, eller den han sätter i sitt ställe vid förhinder, väljs till ordförande vid stämman.

Ärende 2 – Val av en eller två protokolljusterare

Till person att jämte ordföranden justera protokollet föreslås Henrik Nyqvist eller, vid hans förhinder, den som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Ärende 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkänd under ärende 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på aktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonen.

Ärende 6 – Styrelsens fullständiga förslag till beslut om vinstutdelning

Styrelsen föreslår extra bolagsstämman att besluta om en vinstutdelning om sammanlagt
195 608 724,68 kronor. Vinstutdelningen ska belöpa om 0,46 kronor per preferensaktie i enlighet med bestämmelserna i bolagets bolagsordning.
Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att fastställa betalningsdag.

Ärende 7 – Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att ändra 3 § och 4 § i bolagsordningen så att paragraferna erhåller lydelserna nedan. Beslutet är villkorat av att stämman beslutar om minskning av aktiekapitalet i enlighet med styrelsens förslag.
3 § Verksamhet / Objects of the company
Bolaget ska äga och förvalta värdepapper och andra finansiella instrument samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
The objects of the company shall be to own and manage securities and other financial instruments and conduct thereto related business.
4 § Aktiekapital / Share capital
Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 800 000 kronor och högst 3 200 000 kronor.
The share capital shall be not less than SEK 800,000 and not more than SEK 3,200,000.

Ärende 8 – Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapital

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska minskas med 445 033 902,492 kronor för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.
Efter det att beslutet verkställts kommer bolagets aktiekapital uppgå till 891 851,508 kronor fördelade på totalt 445 925 754 aktier, varav 425 236 358 preferensaktier och 20 689 396 stamaktier.
Beslutet är villkorat av att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.

_____________________
Beslutsmajoritet
Beslut enligt punkt 7 och 8 är giltiga endast om det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid extra bolagsstämman företrädda aktierna.

Bemyndigande
Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i extra bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Advokatfirman Vinge KB, Att: Joel Magnusson, Box 1703, 111 87 Stockholm eller via e-post till wallvision@vinge.se, senast söndagen den 16 maj 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget på Ryssnäsgatan 8, 504 64 Borås samt på bolagets webbplats, www.wallvision.com, senast fredagen den 21 maj 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.
Relevanta handlingar, inklusive styrelsens fullständiga förslag och yttranden, hålls tillgängliga hos bolaget på Ryssnäsgatan 8, 504 64 Borås samt på bolagets webbplats, www.wallvision.com, senast tre veckor innan stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
_____________________
Borås i april 2021
Styrelsen för WA Wallvision AB (publ)

 

Timeline

Download image: